• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Управление на проекти

  european-parliament-1274765_1920

  Управление на проекти. Изготвяне на проектопредложения по оперативни програми на ЕС.

  Програмата е финансирана по линия на Европейския социален фонд и на националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020г. и обхваща всички региони на страната. Целта е да се подобри качеството на живот, чрез подобряване нивата на заетост, повишаване на производителността и качеството на образованието, респективно уменията и познанията на работната сила.

  Програмата е насочена изцяло към нуждите и възможностите за развитие с въвеждане на новости, както в производството, така и използването на нови машини и технологии. Подкрепата е съсредоточена върху развитието и иновациите на малките и средни предприятия и тяхната енергийна и ресурсна ефективност.

  Оперативна програма развитие на селските райони има за цел повишаването на конкурентноспособността на селското стопанство и животновъдството, жизнената способност на стопанствата за повишаване на доходите и осигуряване на по-качествени храни и продукти. Приоритети на програмта са насърчаването на иновациите в производството, пазарната организация и управление, както и опазване на околната среда.

  Оперативната програма има ясна  идея за принос и изпълнение на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

  Разразботване на предложение за Бизнес план

  Бизнес планът е документ, определящ целите на едно предприятие. Използва  се за планиране, както и за убеждение на външни организации, например банки или венчър капиталисти, да инвестират средства в начинанието. В него се залагат определени финансови показатели, които да доведат до разширяване дейността на фирмата.

  Бизнес планът е неизменна част от развитието на един бизнес проект. Съществуват технически похвати и логическа последователност от стъпки, които могат да се използват успешно, за да се разработи бизнес план – разбираем, практически работещ и уникален за конкретната компания.

  Ние ще организираме процеса на планиране, ще очертаем обхвата и обема на вашия бизнес план, сроковете за изпълнение, ще оценим външните и вътрешни фактори, ще анализираме и определим стратегия и цели, ще изготвим ясни планове и бюджети до сглобяване на общата картина на успеха.

  Подготовка на документи за кандидатстване за обществени поръчки.

  Може да използвате консултантските ни услуги при всяка нужда от помощ, за дейности, свързани с попълване и окомплектоване на документи, с цел участие в обществени поръчки и тръжни процедури.