• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Въпроси

  Геодезическо заснемане е необходимо за определяне на местоположението и надморската височина на характерни точки от даден обект. Извършва се преди проектиране на сгради, съоръжения, при необходимост за нанасяне на сгради в кадастъра, при разделяне на имоти и други.

  За трасиране на сгради и други инженерни съоръжения е необходимо да бъде представено копие от част „Геодезия“ на инвестиционния проект за сградата или съоръжението. В случай, на необходимост от трасиране на оси трябва да бъдат предоставени копия от част „Конструктивна“ на проекта.

  Трасирането на границите на поземлен имот представлява отлагането на граничните точки върху терена. Необходимите документи, за да се извърши са: документ за собственост и актуална скица на имота, издадена от съответната общинска администрация, или в случай на влязла в сила кадастрална карта – от АГКК.

  Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от реда в законa за Кадастъра и имотния регистър. Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Агенцията по геодезия, картография и кадастър поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни.Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Те подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този Закона за кадастъра и имотния регистър. Oдобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от Службата по геодезия, картография и кадастър.

  Кадастралната карта съдържа:
   1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
   2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;
   3. сградите и идентификаторите им;
   4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти
   5. точките от геодезическата основа.

   Кадастърът и имотният регистър са свързани въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Те са публични и всеки гражданин може да получи спавка от тях. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра.
   Информационните системи осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.

  Съгласно чл.52, ал.4 от ЗКИР не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът, да представи удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗКИР да й предостави данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за изградените подземни проводи. Необходимата документация съдържа: документ за собственост (за отстъпено право на строеж); разрешение за строеж (акт за узаконяване); копие от скицата (визата) за проучване и проектиране – извадка от действащия ПУП; данни от извършеното геодезическо заснемане на строежа и данни за правоспособното лице, извършило заснемането; копие от част „Архитектурна“ на одобрения инвестиционен проект  и др.

  Еспертната оценка на имот, машини, съоръжения и други обекти, представлява определяне на пазарната стойност на дадените обекти към датата на изготвянето. Пазарна стойност е оценената сума, срещу която даден актив или задължение, би трябвало да се прехвърли на датата на оценката в пряка сделка между купувач и продавач, при която сделка всяка от страните е действала благоразумно, информирано и без принуда. Експертната оценка се изготвя от оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България. Представлява доклад, който следва да отговаря на Международните стандарти за оценяване.

  Документ за собственост/нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за замяна, нотариален акт за дарение, нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, констативен нотариален акт, нотариален акт за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, договор за продажба на държавен или общински имот, нотариални актове, издавани по реда на ЗУТ, актове за придадени по регулация места, нотариален акт съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, постановления на съдебен изпълнител по изпълнителни дела на имоти, възложени на публична продан, крепостен нотариален акт със записка за вписването му и др.

  Актуална скица или кадастрална карта на имота е необходима, когато собственикът притежава поземлен имот или идеална част от поземлен имот. Документът се издава от общината по местонахождение на имота, или от териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в зависимост от това дали за района, в който се намира недвижимия имот няма/има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри скицата. Валидността на този документ е 6 месеца, след което трябва или да се презавери или да се издаде отново.

  Други документи: в зависимост от вида на недвижимия имот и целите на оценката е необходими да се предоставят също така:

  • одобрен архитектурен проект/при оценка на сграда или част от нея/
  • разрешение за строеж /при сграда в строеж/
  • констативен протокол по чл.181 ал.ІІ от ЗУТ /при сграда изградена на груб строеж/. Протоколът се издава от общинската администрация, по местонахождение на имота.
  • разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата/когато сградата е завършена и има подписан акт16/
  • площоразпределение за определяне на застроента площ и идеалните части/при ново строителство/.
  • удостоверения за наследници на всички починали лица/при наследствен имот/
  • удостоверение за идентичност на имота, когато има различие в адреса на имота, отразен в данъчната оценка и в документа за собственост