• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Проектиране

  poektirane-2000x700

  Изработване на инвестиционни проекти съглaсно Наредба №4 от 21 май 2001г. Инвестиционните проекти по част геодезия включват:

  Той трябва да е разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. Съгл.изискванията на Наредба 4, трасировъчния план трябва да съдържа точното координатно разполагане на обекта, както и изходната опорна мрежа, от която ще се извършва трасирането и контрола по време на строителството.


  Прилагат се данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите;
  ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени.

  Планът за вертикално планиране се изработва върху генерален план или актуална кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, включва характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията; картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси.