• +359 898 561 821
 • +359 899 874 922
 • +359 898 669 621
 • office@sofsurvey.com
 • Геодезия

  20210409_130427

  Геодезия – Геодезическите услуги, които извършваме, могат да ви бъдат полезни, при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при отстраняване на непълноти и поправяне на грешки.

  Предлагаме следните геодезически услуги:

  • За нуждите на инвестиционното проектиране.
  • Заснемане на дървесна растителност в имоти, съгл.чл.19 от ЗУТ –
  • Заснемане на сгради, необходимост при получаване удостоверение за търпимост
  • Заснемане на подземни проводи и съоръжения
  • Заснемане на новоизградени обекти

  За определяне обеми на изкопи и насипи се налага извършване на геодезическо заснемане, преди започване на изкопните работи и след финализирането им. Заснемат се точки от строителната площадка и се определят средни работни коти. Въз основа на определените коти и съответните площи, се определя обем изкоп или насип.

  При строителство на линейни обекти (пътища, водопроводи, канализация) е необходимо да бъде определено точно нивото на терена, по дължината на съоръжението. За целта се извършва линейна нивелация.

  Площна нивелация се използва за определяне нивата на теренни точки, при строителство на сгради, съоръжения и др. За целта строителната площадка се разделя на фигури и се определят теренните коти на характерен брой точки.

  За ваше улеснение, предлагаме контролно следене на целия процес по време на строителството. От изкопа, до изливане на последната плоча ние сме на разположение с цел предотвратяване на грешки и в помощ на изпълнителя на строителните работи.

  При желание да бъдат установени точните граници на имот или точното позициониране на различни обекти върху терена се извършва трасиране (отлагане) на точки върху терена. Изработва се частичен дворищно-трасировъчен карнет за имоти в регулация и трасировъчен карнет за имоти извън регулация, издава се Протокол за трасиране на имота.